top of page
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.44.41 PM.jpeg
photo1715574523 (14).jpeg

நமது கடமை அறக்கட்டளையில்
"மனத்தில் உறுதி வேண்டும்" என்ற தலைப்பில் மாணவிகளுக்காக கலந்துரையாடுகிறார்
முனைவர் இறையன்பு

முன்னாள் தலைமை செயலாளர் தமிழ்நாடு அரசு 

IMG_6395.JPG
photo1715574522.jpeg

MANATHIL URUTHI VENDUM - 2024

We have organized the “Manathil Uruthi Vendum “Program for the students, dignitaries, faculty member & chief guest of the program Mr. Irai anbu (Former Chief Secretary of Tamil Nadu) and Guests of Honor Mr. Senthur Pari (President of ExNoRa International) and Mrs.Latha Saravanan (Writer). “Manathil Uruthi Vendum" is an event aimed at fostering inspiration and motivation among individuals, encouraging them to overcome obstacles and strive for success in their endeavors During the program, Chief Guest Irai Anbu likely shared insights from his own journey, highlighting the importance of resilience, determination, and perseverance in achieving goals. He may have spoken about his experiences in serving the community and offered valuable advice on how individuals can contribute positively to society. His speech was empowering the individuals.
We honored the students who have scored the more marks in 10th and 12th Examination with certificates by his hands and 150 students were participated in the program.

MANATHIL URUTHI VENDUM PROGRAM -2024_page-0002 (1).jpg

CAREER GUIDANCE PROGRAM

The Career Guidance Program held on April 13th2024 for 10th,11th and 12th grade students were an Enlightening event aimed at providing insights and direction for the students’ future paths. The esteemed Chief Guest Nandakumar IRS added immense value to the program with his expertise and experience
The program likely included interactive sessions, panel discussions, and individual counselling to help students understand their interests, strengths, and career options better. Nandakumar IRS's address would have been a highlight, offering guidance on academic pursuits, skill development, and the importance of making informed career choices.
Overall, the Career Guidance Program featuring Nandakumar IRS would have been a Valuable initiative in empowering students to make well-informed decisions.

IMG20240413162717_01.jpg
IMG20240413153958_01.jpg
IMG_5429.JPG

Inauguration Ceremony 2024

IMG_5494.JPG

    We Organized the 72nd Computer Inauguration Program. The program has honoured by Rotary Club of Madras Central Aadhithiya and Flow Serve and The Program was held on  16-03-2024 
    We welcome Our Guests by Silambam and their Speech was inspiring to the students and End of the Program the guests honoured the Leaders with batches. 
    The program commenced with a formal inauguration ceremony, attended by esteemed guests, community leaders, and members of the organization. The unveiling of the computer center symbolized our commitment to advancing digital literacy and technology access in the community.
    By providing access to computers and technology training, the program aims to empower individuals to pursue educational and employment opportunities and improve their quality of life.

IMG_5444.JPG
IMG_5459.JPG

WOMEN ACHIEVER AWARD - 2024

IMG_5852.JPG
IMG_5643.JPG
IMG_5859.JPG

The WOMAN ACHIEVER AWARD 2024 Program is an initiative aimed at recognizing and honouring outstanding women who have demonstrated exceptional leadership, innovation, and impact in their respective fields. Organized by Kadamai Education and Social Welfare Trust and The program was held on 24-03-2024 this program seeks to celebrate the achievements of women and inspire others to reach for their goals.
 The Chief Guest was Mrs. Sangeetha Senthur Pari and Nandakumar IRS (Commissioner of income Tax, Ministry of Finance, GOI)
 On the Occasion of Women’s Day, We organized the WOMAN ACHIEVER AWARD 2024 to honour them. The Program has start up with Silambam and Classical Dance.
 Each awardee shared her inspiring journey, highlighting the obstacles faced, lessons learned, and milestones achieved along the way. Their stories resonated with the audience, inspiring hope and instilling confidence in the potential for women to excel in any endeavour.
 We celebrate the achievements of women and reaffirm our commitment to empowering them to reach greater heights of success.
 The Awardees from All over Tamil Nadu. They are from different filed and During the Award Program we have spoken about the Waste Management.
 Our Tuition Students has collected the wastes from their home.
 Each Awardee shared their experience that was really inspiring.
 They face many struggles and obstacles every day.
 We honoured 130 Awardees in the WOMAN ACHIEVER AWARD 2024.

IMG_5872.JPG
IMG_5608.JPG
IMG_5641.JPG
Image by Emilio Garcia

Eye Camp and Medical Acupuncture Camp-2024

A big thank you to everyone who joined us at our Eye Health Camp & Acupuncture Campaign today! Your enthusiasm and participation made it a huge success. Special shoutout to our dedicated team of optometrists, acupuncturists, and volunteers for their hard work.
Together, we've taken important steps towards prioritizing vision care and exploring alternative therapies.

WhatsApp Image 2024-05-18 at 11.51.16 AM.jpeg
WhatsApp Image 2024-05-18 at 11.51.20 AM.jpeg
WhatsApp Image 2024-05-18 at 11.49.25 AM.jpeg
WhatsApp Image 2024-05-18 at 11.51.14 AM (1).jpeg
WhatsApp Image 2024-05-18 at 11.51.14 AM.jpeg
WhatsApp Image 2024-05-18 at 11.48.21 AM.jpeg
Welcome To KADAMAI TRUST

Millions of people in India have died of corona infection so far. This includes doctors who especially protect people from disease. The Medical Research Council of India (ICMR) has officially announced that more than 680 doctors have died so far in the second wave of the Corona outbreak alone.

While doctors were baffled as to how to deal with this severe corona period, we rushed the corona patients to the hospital with the oxygen first aid they needed, regardless of our lives. Yes we are the first to introduce India's first free oxygen auto and bike ambulance service.

Since 2012, KADAMAI EDUCATION AND SOCIAL WELFARE TRUST(KEAS) have been providing Educational  financial support and services to our neighborhood friends & Students.

 

Kadamai is a Certified and Registered public trust under SECTION 12A and SEC 80G.

Classs room .jpeg
computer class.jpeg

The Hindu Article About Us

Nearly 11 years ago, C. Vasantha Kumar started a small tuition centre to help a group of government school students to give back to society in some way what they gained. In the last decade, from setting up a computer class for students to running ‘oxygen autos’ for COVID-19 patients and providing skill training to women, Vasantha Kumar has transformed several lives through his organisation, Kadamai Education and Social Welfare Trust.

“When I grew up at Tondiarpet, my friends and I barely knew of anything other than the school. While we wanted to learn computer and know about opportunities available in the job market, we couldn’t equip ourselves and had no guidance,” he begins. After completing his diploma in electronics and under-graduation in history, he started running a firm to install and maintain mobile phone towers. While he was pretty happy with life, he realised that this wasn’t enough.

The first step
“In whatever little ways I could, I wanted to extend assistance to school children. Initially, my friends and I provided notebooks to children. Later, we understood that some children required more assistance to study and pass. Hence, we started a tuition centre for Class X students with 30 children. That year, 28 of our 30 students passed the final exams, and this inspired us to do more,” he says.

Subsequently, they also taught the basics of computer to these children. By 2017, they had close to 100 children in four batches receiving computer training. In the next few years, be it a full-fledged tuition centre or holding competitions to boost the confidence of students, the trust witnessed a host of activities. “In 2020, when the pandemic hit us, everything came to a grinding halt,” he says. After an initial lull, they decided to buck up. “Online tuition for students aside, we started giving masks and sanitiser for free. And, like hundreds of people, we also managed to distribute food and groceries,” he adds.


When the second wave struck and the demand for oxygen soared, they ran autorickshaws and motorcycles equipped with oxygen cylinders and transported close to 700 persons to hospitals, with the help of several volunteers.

Mr. Vasantha Kumar’s voice cracks as he recollects this incident that occurred in 2021. “We got a call from a young woman at Otteri, crying for help as her husband’s oxygen levels were dropping. We rushed and took him in the auto to the nearest government hospital. After he recovered, he and his wife were profusely crying and thanking us. Even today, they are in touch with us,” he recounts. He then extensively travelled around the State and created awareness of the need for COVID-19 vaccination. Today, he runs job fairs, provides skill training to women and conducts tailoring and embroidery classes. “When a woman earns, the whole family is taken care of. Now, we are doing these activities on a small scale, and if we get more support, we want to extend them to more people,” he adds.
 

Learn More About Our Humanity Service
Click The Button To Download Our Organisation Profile

OUR OBJECTIVE 

"Our prime motto is, to provide Educational, Welfare and Medical assistance to the society below poverty line"

Our Service Till Date

Shadow on the Wall
12345.png

2500+

Volunteers Reached 

22222222.png

99,000+

Cooked Meals Distributed

666666666.png

2650+

 Students trained through Free Training Center

111111111.png

780+ Lives

Saved through Oxygen Auto and Bike Ambulance Service During Covid 2nd wave

33333333.png

580+

women upskilling and employment

444444444.png

  3,800+

Free ration and grocery kits distributed 

PRIVACY POLICY
REFUND POLICY
bottom of page